Content

Christian Bochmann, Tschechien in:

Christian Bochmann

Entwicklung eines europäischen Jugendstrafrechts, page 292 - 315

1. Edition 2009, ISBN print: 978-3-8329-4057-7, ISBN online: 978-3-8452-1343-9 https://doi.org/10.5771/9783845213439

Series: Kieler Rechtswissenschaftliche Abhandlungen (NF), vol. 56

Bibliographic information
292 Anhang 1.5: Tschechien Zákon o soudnictví ve v cech mládeže Zákon o odpov?dnosti mládeže za protiprávní ?iny a o soudnictví ve v?cech mládeže a o zm?n? n?kterých zákon? (Datum pijetí: 25. ?ervna 2003 Datum ú?innosti od: 1. ledna 2004) ?ÁST PRVNÍ ODPOV DNOST MLÁDEŽE ZA PROTIPRÁVNÍ ?INY A SOUDNICTVÍ VE V CECH MLÁDEŽE HLAVA I, OBECNÁ USTANOVENÍ § 1 Ú?el zákona a jeho vztah k jiným zákon?m (1) Tento zákon upravuje podmínky odpov?dnosti mládeže za protiprávní ?iny uvedené v trestním zákon?, opatení ukládaná za takové protiprávní ?iny, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve v?cech mládeže. (2) Projednáváním protiprávních ?in?, kterých se dopustili d?ti mladší patnácti let a mladiství, se sleduje, aby se na toho, kdo se takového ?inu dopustil, užilo opatení, které ú?inn? pisp?je k tomu, aby se nadále páchání protiprávního ?inu zdržel a našel si spole?enské uplatn?ní odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností pisp?l k od?in?ní újmy vzniklé jeho protiprávním ?inem; ízení musí být vedeno tak, aby pispívalo k pedcházení a zamezování páchání protiprávních ?in?. (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, užije se na toho, kdo v dob? spáchání ?inu nepekro?il osmnáctý rok v?ku, obecných právních pedpis?.1) § 2 Vymezení n kterých pojm? Podle tohoto zákona se rozumí: a) protiprávním ?inem provin?ní, trestný ?in nebo ?in jinak trestný, b) mládeží d?ti mladší patnácti let a mladiství, c) dít?tem mladším patnácti let ten, kdo v dob? spáchání ?inu jinak trestného nedovršil patnáctý rok v?ku, d) mladistvým ten, kdo v dob? spáchání provin?ní dovršil patnáctý rok a nepekro?il osmnáctý rok svého v?ku, e) opateními výchovná opatení (§ 15 až 20), ochranná opatení (§ 21 až 23) a trestní opatení (§ 24 až 35); pim?ená omezení a pim?ené povinnosti ve smyslu trestního zákona a trestního ádu nahrazují výchovná opatení, f) orgány ?innými podle tohoto zákona jsou policejní orgány, státní zástupci a soudy pro mládež,2) g) soudem pro mládež zvláštní senát anebo v zákonem stanovených pípadech pedseda takového senátu nebo samosoudce píslušného okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu, h) obecným soudem jiný senát nebo samosoudce téhož soudu nebo jiný soud, který neprojednává protiprávní ?iny mládeže. § 3 Základní zásady (1) Nikdo nem?že být podle tohoto zákona postižen za ?in, který nebyl trestný podle zákona v dob?, kdy byl spáchán, a jen tento zákon v návaznosti na trestní zákon stanoví, které jednání je provin?ním, a sankce a zp?sob jejich ukládání, sm?ující pedevším k obnovení narušených sociálních vztah?, za?len?ní dít?te mladšího patnácti let nebo mladistvého do rodinného a sociálního prostedí a k pedcházení protiprávním ?in?m. 293 (2) Trestní opatení lze použít pouze tehdy, jestliže zvláštní zp?soby ízení a opatení, zejména obnovující narušené sociální vztahy a pispívající k pedcházení protiprávním ?in?m, by zejm? nevedly k dosažení ú?elu tohoto zákona. (3) Opatení uložené podle tohoto zákona musí pihlížet k osobnosti toho, komu je ukládáno, v?etn? jeho v?ku a rozumové a mravní vysp?losti, zdravotnímu stavu, jakož i jeho osobním, rodinným a sociálním pom?r?m, a musí být pim?ené povaze a stupni nebezpe?nosti spáchaného ?inu. Politické, národní, sociální nebo náboženské smýšlení mladistvého nebo dít?te mladšího patnácti let, jeho rodiny nebo rodiny, v níž žije, anebo zp?sob výchovy mladistvého nebo dít?te mladšího patnácti let nem?že být d?vodem k uložení opatení podle tohoto zákona. (4) V ízení podle tohoto zákona je teba postupovat s pihlédnutím k v?ku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vysp?losti osoby, proti níž se vede, aby její další vývoj byl co nejmén? ohrožen a aby projednávané ?iny a jejich pí?iny i okolnosti, které je umožnily, byly náležit? objasn?ny a za jejich spáchání byla vyvozena odpov?dnost podle tohoto zákona. ízení je pitom teba vést tak, aby p?sobilo k pedcházení dalším protiprávním ?in?m. Orgány ?inné podle tohoto zákona pitom spolupracují s píslušným orgánem sociáln?-právní ochrany d?tí. (5) V ízení podle tohoto zákona je teba chránit osobní údaje osoby, proti níž se ízení vede, a její soukromí, aby každá taková osoba byla chrán?na ped škodlivými vlivy, a pi dodržení zásady, že je považována za nevinnou, dokud její vina nebyla prokázána zákonným zp?sobem. (6) Každé dít? mladší patnácti let nebo mladistvý, nestanoví-li tento zákon jinak, má právo na to, aby jeho ?in byl projednán bez zbyte?ného odkladu a v pim?ené lh?t? soudem pro mládež. (7) ízení podle tohoto zákona musí sm?ovat k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady škody zp?sobené protiprávním ?inem, nebo se mu dostalo jiného pim?eného zadostiu?in?ní. (8) Soudci, státní zástupci, píslušníci policejních orgán? a úedníci Proba?ní a media?ní služby p?sobící v trestních v?cech mládeže musí mít zvláštní pr?pravu pro zacházení s mládeží. § 4 Výkon soudnictví ve v cech mládeže Soudnictví ve v?cech mladistvých a ve v?cech posuzování ?in? jinak trestných spáchaných d?tmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež. HLAVA II, MLADISTVÍ Díl 1 – Trestní odpov dnost mladistvých § 5 Odpov dnost mladistvého (1) Mladistvý, který v dob? spáchání ?inu nedosáhl takové rozumové a mravní vysp?losti, aby mohl rozpoznat jeho nebezpe?nost pro spole?nost nebo ovládat své jednání, není za tento ?in trestn? odpov?dný. (2) Dopustí-li se mladistvý uvedený v odstavci 1 ?inu jinak trestného nebo není-li z jiných zákonných d?vod? trestn? odpov?dný, lze v??i n?mu použít obdobn? postup? a opatení uplat?ovaných podle tohoto zákona u d?tí mladších patnácti let. § 6 Provin?ní (1) Trestný ?in3) spáchaný mladistvým se nazývá provin?ní. (2) ?in, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákon?, není provin?ním, jestliže je spáchán mladistvým a stupe? jeho nebezpe?nosti pro spole?nost je malý. (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro posouzení provin?ní spáchaného mladistvým trestní zákon. 294 Díl 2 – Zánik trestnosti § 7 Ú?inná lítost Trestnost ?inu, na který trestní zákon stanoví trest odn?tí svobody, jehož horní hranice nepevyšuje p?t let, spáchaného mladistvým zaniká, jestliže mladistvý po spáchání ?inu a) dobrovoln? odstranil nebo napravil zp?sobený následek, anebo se o to pokusil, zejména nahradil zp?sobenou škodu, u?inil opatení potebná k její náhrad? nebo se jinak pokusil od?init zp?sobené následky, b) svým chováním projevil ú?innou snahu po náprav? a c) ?in nem?l trvale nepíznivých následk? pro poškozeného nebo pro spole?nost. § 8 Proml?ení trestního stíhání (1) Trestnost ?inu zaniká uplynutím proml?ecí doby, jež ?iní a) deset let, jde-li o provin?ní, na které trestní zákon stanoví výjime?ný trest, b) p?t let, ?iní-li horní hranice trestní sazby odn?tí svobody nejmén? deset let, c) ti léta u ostatních provin?ní. (2) Ohledn? po?átku, stavení a perušení proml?ecí doby platí obdobn? ustanovení trestního zákona.4) (3) Uplynutím proml?ecí doby nezaniká trestnost provin?ní, stanoví-li tak ohledn? proml?ení trestných ?in? trestní zákon.5) Díl 3 – Opatení ukládaná mladistvým § 9 Ú?el opatení (1) Ú?elem opatení v??i mladistvému je pedevším vytvoení podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné výchov? a k prostedí mladistvého, z n?hož pochází, i jeho ochrana ped škodlivými vlivy a pedcházení dalšímu páchání provin?ní. (2) Ustanovení trestního zákona o zvláš? nebezpe?ném recidivistovi6) se u mladistvých neužijí. § 10 Druhy opatení (1) Mladistvému lze uložit pouze tato opatení: a) výchovná opatení, b) ochranná opatení a c) trestní opatení. (2) Výchovná opatení je možné mladistvému, proti n?muž se ízení vede, uložit s jeho souhlasem již v pr?b?hu tohoto ízení ped rozhodnutím soudu pro mládež o vin? mladistvého. Upušt?ní od uložení trestního opatení § 11 (1) Soud pro mládež m?že upustit od uložení trestního opatení mladistvému, který spáchal provin?ní menší nebezpe?nosti ?inu pro spole?nost, jeho spáchání lituje a projevuje ú?innou snahu po náprav?, a) jestliže vzhledem k povaze spáchaného ?inu a k dosavadnímu životu mladistvého lze d?vodn? o?ekávat, že již projednání v?ci ped soudem pro mládež posta?í k jeho náprav?, b) dopustil-li se ?inu z neznalosti právních pedpis?, která je zejména vzhledem k jeho v?ku, rozumové vysp?losti a prostedí, ve kterém žil, omluvitelná, nebo c) jestliže soud pro mládež pijme záruku za nápravu mladistvého a má za to, že vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, povaze spáchaného ?inu a osob? mladistvého se uložení trestního opatení nejeví nutným. 295 (2) Upustí-li soud pro mládež od uložení trestního opatení, m?že v?c vyídit tím, že mladistvého napomene, anebo m?že penechat postižení mladistvého zákonnému zástupci, škole, jíž je mladistvý žákem, nebo školskému zaízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy7) (dále jen „výchovné zaízení“), v n?mž žije; v takovém pípad? si soud pro mládež pedem vyžádá stanovisko školy nebo výchovného zaízení. Zákonný zástupce, škola nebo výchovné zaízení jsou povinni o výsledku vyrozum?t soud pro mládež. § 12 Soud pro mládež m?že upustit od uložení trestního opatení mladistvému i tehdy, jestliže a) mladistvý spáchal provin?ní ve stavu vyvolaném duševní poruchou a soud pro mládež má za to, že ochranné lé?ení, které zárove? ukládá, zajistí nápravu mladistvého lépe než trestní opatení, nebo b) je v??i n?mu užito ochranné nebo výchovné opatení a k dosažení ú?elu tohoto zákona není teba uložit trestní opatení. § 13 Upustí-li soud pro mládež od uložení trestního opatení, hledí se na mladistvého, jako by nebyl odsouzen. § 14 Podmín né upušt ní od uložení trestního opatení (1) Za podmínek uvedených v § 11 odst. 1 m?že soud pro mládež podmín?n? upustit od uložení trestního opatení, považuje-li za potebné po stanovenou dobu sledovat chování mladistvého. (2) Pi podmín?ném upušt?ní od uložení trestního opatení soud pro mládež stanoví zkušební dobu až na jeden rok. Zárove? mladistvému m?že uložit ochranné opatení nebo výchovné opatení sm?ující k tomu, aby vedl ádný život; zpravidla mu též uloží, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou provin?ním zp?sobil. (3) Soud pro mládež m?že vzhledem k okolnostem pípadu a osob? mladistvého ponechat podmín?né upušt?ní od uložení trestního opatení v platnosti i pesto, že mladistvý zavdal pí?inu k uložení trestního opatení, a a) stanovit nad mladistvým dohled, pokud nebyl již uložen, b) pim?en? prodloužit zkušební dobu, ne však o více než jeden rok, nebo c) stanovit dosud neuložená výchovná opatení uvedená v § 15 až 20 sm?ující k tomu, aby mladistvý vedl ádný život. (4) Jestliže mladistvý, u n?hož bylo podmín?n? upušt?no od uložení trestního opatení, vedl ve zkušební dob? ádný život a vyhov?l uloženým opatením, vysloví soud pro mládež, že se osv?d?il; jinak rozhodne o uložení trestního opatení, a to popípad? již b?hem zkušební doby. (5) Neu?inil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 4, aniž na tom m?l mladistvý, u n?hož bylo podmín?n? upušt?no od uložení trestního opatení, vinu, má se za to, že se osv?d?il. (6) Bylo-li vysloveno, že se mladistvý, u n?hož bylo podmín?n? upušt?no od uložení trestního opatení, osv?d?il, anebo má-li se za to, že se osv?d?il, hledí se na n?j, jako by nebyl odsouzen. Díl 4 – Výchovná opatení § 15 Ukládání a druhy výchovných opatení (1) Pi upušt?ní od trestního opatení nebo podmín?ném upušt?ní od trestního opatení mohou být k dosažení ú?elu tohoto zákona uložena mladistvému výchovná opatení. Dovoluje-li to jejich povaha, je možné použít v??i mladistvému výchovného opatení i vedle uloženého ochranného nebo trestního opatení nebo v souvislosti se zvláštními zp?soby ízení. Výchovná opatení 296 lze uložit nejdéle na dobu sou?asn? stanovené zkušební doby u podmín?ného odsouzení nebo podmín?ného odložení pen?žitého opatení; jsou-li ukládána samostatn? nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatení, lze je uložit nejdéle na dobu tí let. (2) Výchovnými opateními jsou a) dohled proba?ního úedníka, b) proba?ní program, c) výchovné povinnosti, d) výchovná omezení, e) napomenutí s výstrahou. (3) Výchovná opatení m?že soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce ukládat se souhlasem osoby, proti níž se ízení vede, již v pr?b?hu trestního ízení, a to nejdéle do jeho pravomocného skon?ení. Mladistvý m?že kdykoli v pr?b?hu ízení až do jeho pravomocného skon?ení sv?j souhlas odvolat prohlášením adresovaným soudu pro mládež a v pípravném ízení státnímu zástupci, který vede ízení. Výkon výchovného opatení tím kon?í. (4) Výchovná opatení usm?r?ují zp?sob života mladistvého, a tím podporují a zajiš?ují jeho výchovu. (5) Jestliže se ukáže, že úplné nebo v?asné pln?ní výchovného opatení je pro mladistvého nemožné nebo je nelze na n?m spravedliv? požadovat, soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce naízené výchovné opatení zruší nebo zm?ní. § 16 Dohled proba?ního úedníka (1) Dohledem proba?ního úedníka se rozumí pravidelné sledování chování mladistvého v jeho rodin? a zp?sobu výchovného p?sobení rodi?? na n?j, kontrola dodržování uloženého proba?ního programu a výchovných povinností a omezení uložených mladistvému soudem pro mládež a v pípravném ízení státním zástupcem nebo vyplývajících ze zákona a jeho pozitivní vedení proba?ním úedníkem k životu v souladu se zákonem. (2) Ú?elem dohledu proba?ního úedníka je: a) sledování a kontrola chování mladistvého, zam?ená na zajišt?ní ochrany spole?nosti a snížení možnosti opakování trestné ?innosti, b) odborné vedení a pomoc mladistvému s cílem zajistit, aby v budoucnu vedl ádný život. (3) Mladistvý, kterému byl uložen dohled proba?ního úedníka, je povinen a) spolupracovat s proba?ním úedníkem zp?sobem, který mu proba?ní úedník stanoví na základ? programu jeho výkonu, b) dostavovat se k proba?nímu úedníkovi ve lh?tách, které mu budou stanoveny proba?ním úedníkem; pi stanovení t?chto lh?t proba?ní úedník pihlédne k pom?r?m mladistvého, jeho životní situaci v dob? výkonu dohledu i k prostedí, v n?mž žije, c) informovat proba?ního úedníka o svém pobytu, zam?stnání, dodržování uložených pim?ených omezení nebo povinností a jiných d?ležitých okolnostech pro výkon dohledu ur?ených proba?ním úedníkem, d) nebránit proba?nímu úedníkovi ve vstupu do obydlí. § 17 Proba?ní program (1) Proba?ním programem se rozumí zejména program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecn? prosp?šnou ?innost, vzd?lávací, doškolovací, rekvali? ka?ní nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, a to s r?zným režimem omezení v b?žném zp?sobu života, který sm?uje k tomu, aby se mladistvý vyhnul chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoe jeho vhodného sociálního zázemí a k urovnání vztah? mezi ním a poškozeným. Proba?ní program 297 schvaluje ministr spravedlnosti a zapisuje se do seznamu proba?ních program? vedeného Ministerstvem spravedlnosti. (2) Soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce m?že uložit mladistvému povinnost podrobit se proba?nímu programu podle odstavce 1, jestliže a) je vhodný vzhledem k potebám mladistvého a zájm?m spole?nosti, b) je mu poskytnuta dostate?ná možnost seznámit se s obsahem proba?ního programu a c) mladistvý souhlasí se svou ú?astí na n?m. (3) Byla-li provin?ním zp?sobena škoda, zpravidla se mladistvému uloží, aby ji podle svých sil nahradil. (4) Dohledem nad výkonem proba?ního programu soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce pov?í proba?ního úedníka. Neplní-li mladistvý proba?ní program, postupuje proba?ní úedník podle § 80 odst. 4. (5) O ukon?ení proba?ního programu a jeho výsledku podá proba?ní úedník bez zbyte?ného odkladu zprávu soudu pro mládež nebo státnímu zástupci, který proba?ní program uložil. § 18 Výchovné povinnosti (1) Soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce m?že mladistvému uložit výchovnou povinnost, kterou stanoví, aby zejména a) bydlel s rodi?em nebo jiným dosp?lým, který je odpov?dný za jeho výchovu, b) jednorázov? nebo ve splátkách zaplatil pim?enou pen?žitou ?ástku, kterou zárove? ur?í, na pen?žitou pomoc ob?tem trestné ?innosti poskytovanou podle zvláštního zákona, c) vykonal bezplatn? ve volném ?ase spole?ensky prosp?šnou ?innost ur?itého druhu, d) usiloval o vyrovnání s poškozeným, e) nahradil podle svých sil škodu zp?sobenou provin?ním anebo jinak pisp?l k odstran?ní následku provin?ní, f) podrobil se lé?ení závislosti na návykových látkách, které není ochranným lé?ením podle trestního zákona, g) podrobil se ve svém volném ?ase vhodnému programu sociálního výcviku, psychologickému poradenství, terapeutickému programu, vzd?lávacímu, doškolovacímu, rekvali? ka?nímu nebo jinému vhodnému programu k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který není proba?ním programem. (2) Výchovná povinnost zaplatit pen?žitou ?ástku se uloží, jestliže lze pedpokládat, že pen?žitá ?ástka bude zaplacena z pen?žitých prostedk?, s nimiž smí mladistvý samostatn? nakládat. Soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce m?že stanovit, že pen?žitá ?ástka bude zaplacena v pim?ených m?sí?ních splátkách. (3) Vykonání spole?ensky prosp?šné ?innosti ur?itého druhu smí být mladistvému uloženo jen tak, aby nenarušilo jeho pípravu na budoucí povolání, pedevším pln?ní povinností souvisejících se vzd?lávacím programem školy, nebo výkon povolání ?i zam?stnání, a na dobu nejvýše ?ty hodin denn?, osmnácti hodin týdn? a šedesáti hodin celkem. (4) Pi ukládání výchovné povinnosti podle odstavce 1 písm. c) a g) soud pro mládež pihlédne ke zdravotní zp?sobilosti mladistvého. § 19 Výchovná omezení (1) Soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce m?že mladistvému uložit výchovné omezení, kterým stanoví, aby zejména a) nenavšt?voval ur?ité akce, zaízení nebo jiné pro mladistvého nevhodné prostedí, b) nestýkal se s ur?itými osobami, c) nezdržoval se na ur?itém míst?, d) nepechovával pedm?ty, které by mohly sloužit k páchání dalších provin?ní, 298 e) neužíval návykové látky, f) neú?astnil se hazardních her, sázek a hraní na výherních hracích pístrojích, g) nem?nil bez pedchozího ohlášení proba?nímu úedníkovi místo svého pobytu, h) nem?nil bez pedchozího oznámení proba?nímu úedníkovi bezd?vodn? svoje zam?stnání. (2) Výchovné omezení podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) a g) smí být mladistvému uloženo jen tak, aby nenarušilo jeho pípravu na budoucí povolání, pedevším pln?ní povinností souvisejících se vzd?lávacím programem školy, nebo výkon povolání ?i zam?stnání. § 20 Napomenutí s výstrahou (1) Napomenutím s výstrahou soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce mladistvému v pítomnosti jeho zákonného zástupce d?razn? vytkne protiprávnost jeho ?inu a upozorní ho na konkrétní d?sledky, jež mu hrozí podle tohoto zákona v pípad?, že by v budoucnu páchal další trestnou ?innost. (2) Je-li to ú?elné a vhodné, m?že soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce pi vyslovení napomenutí s výstrahou sou?asn? penechat postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole, jíž je mladistvý žákem, nebo výchovnému zaízení, v n?mž žije; v takovém pípad? si soud pro mládež pedem vyžádá stanovisko školy nebo výchovného zaízení. Zákonný zástupce, škola nebo výchovné zaízení jsou povinni o výsledku vyrozum?t soud pro mládež nebo státního zástupce. (3) Napomenul-li soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce mladistvého a ud?lil mu zárove? výstrahu, popípad? penechal-li postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zaízení, hledí se na mladistvého, jako by nebyl odsouzen. Díl 5 – Ochranná opatení § 21 Druhy ochranných opatení (1) Ochrannými opateními jsou ochranné lé?ení,8) zabrání v?ci9) a ochranná výchova. Jejich ú?elem je kladn? ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit spole?nost ped pácháním provin?ní mladistvými. (2) Ochrannou výchovu lze uložit pouze podle tohoto zákona, ostatní ochranná opatení se ukládají podle trestního zákona.10 § 22 Ochranná výchova (1) Soud pro mládež m?že mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud a) o výchovu mladistvého není náležit? postaráno a nedostatek ádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodin? nebo v rodin?, v níž žije, b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo c) prostedí, v n?mž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy,a neposta?uje uložení ústavní výchovy podle zákona o rodin?. (2) Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její ú?el, nejdéle však do dovršení osmnáctého roku v?ku mladistvého; vyžaduje-li to zájem mladistvého, m?že soud pro mládež ochrannou výchovu prodloužit do dovršení jeho devatenáctého roku. (3) Není-li možné ochrannou výchovu ihned vykonat, naídí soud pro mládež do doby jejího zahájení dohled proba?ního úedníka. (4) Od výkonu ochranné výchovy soud pro mládež upustí, pominou-li ped jejím zapo?etím d?vody, pro n?ž byla uložena. § 23 Pem na ústavní a ochranné výchovy (1) Jestliže pevýchova mladistvého pokro?ila do té míry, že lze o?ekávat, že i bez omezení, kterým je podroben b?hem výkonu ochranné výchovy, se bude ádn? chovat a pracovat, avšak dosud nepominuly všechny okolnosti, pro n?ž byla ochranná výchova uložena, m?že soud 299 ochrannou výchovu pem?nit v ústavní výchovu, nebo m?že rozhodnout o podmín?ném umíst?ní mladistvého mimo takové výchovné zaízení. Pitom m?že mladistvému uložit dohled proba?ního úedníka nebo jiné výchovné opatení. (2) Nesplní-li mladistvý o?ekávání, že bez omezení, jimž byl podroben ve výchovném zaízení, kde vykonával ochrannou výchovu, se bude ádn? chovat, soud pro mládež podmín?né umíst?ní mimo výchovné zaízení zruší a rozhodne, že se ve výkonu ochranné výchovy pokra?uje. Obdobn? postupuje soud pro mládež pi pem?n? ústavní výchovy na ochrannou výchovu. Díl 6 – Trestní opatení § 24 Druhy trestních opatení (1) Za spáchané provin?ní m?že soud pro mládež mladistvému uložit pouze tato trestní opatení: a) obecn? prosp?šné práce, b) pen?žité opatení, c) pen?žité opatení s podmín?ným odkladem výkonu, d) propadnutí v?ci, e) zákaz ?innosti, f) vyhošt?ní, g) odn?tí svobody podmín?n? odložené na zkušební dobu (podmín?né odsouzení), h) odn?tí svobody podmín?n? odložené na zkušební dobu s dohledem, i) odn?tí svobody nepodmín?né. (2) Trestní opatení uložené podle tohoto zákona v návaznosti na trestní zákon musí vzhledem k okolnostem pípadu a osob? i pom?r?m mladistvého napomáhat k vytváení vhodných podmínek pro další vývoj mladistvého; výkonem trestního opatení nesmí být ponížena lidská d?stojnost. § 25 Ukládání trestního opatení (1) Pi vým?e trestního opatení se jako k poleh?ující okolnosti pihlédne zejména k tomu, že pachatel a) úsp?šn? vykonal proba?ní program nebo jiný vhodný program sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutický program, program zahrnující obecn? prosp?šnou ?innost, vzd?lávací, doškolovací, rekvali? ka?ní nebo jiný vhodný program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, b) poskytl zadostiu?in?ní poškozenému, nahradil úpln? nebo alespo? ?áste?n? zp?sobenou škodu, od?inil nebo alespo? zmírnil újmu, kterou mu zp?sobil, a pi?inil se o obnovení právních a spole?enských vztah?, které narušil svým chováním, nebo c) po spáchání provin?ní se choval tak, že lze d?vodn? pedpokládat, že se v budoucnu již trestné ?innosti nedopustí. (2) Pi stanovení druhu trestního opatení a jeho vým?ry soud pro mládež pihlédne také k tomu, že mladistvý spáchal provin?ní ve stavu zmenšené pí?etnosti, který si pivodil vlivem návykové látky. (3) Ukládá-li soud pro mládež úhrnné nebo souhrnné trestní opatení mladistvému, který spáchal provin?ní jednak ped tím, než pekro?il osmnáctý rok svého v?ku, jednak po tom, co tento v?k dovršil, postupuje podle ustanovení o úhrnném nebo souhrnném trestu,11) popípad? o upušt?ní od uložení souhrnného nebo dalšího trestu,12) pi?emž se hranice trestních sazeb u provin?ní spáchaných ped tím, než mladistvý pekro?il osmnáctý rok, posuzují podle tohoto zákona. § 26 Obecn prosp šné práce, zákaz ?innosti a vyhošt ní (1) Za podmínek stanovených v trestním zákon? m?že soud pro mládež uložit mladistvému obecn? prosp?šné práce13) s pihlédnutím k jeho stanovisku k možnosti jejich uložení, které je 300 povinen zjistit; horní hranice sazby tohoto trestního opatení u mladistvého nesmí pevyšovat polovinu horní hranice stanovené v trestním zákon?. Obecn? prosp?šné práce nesmí vzhledem ke své povaze nebo okolnostem, za kterých jsou vykonávány, ohrožovat zdraví, bezpe?nost nebo mravní vývoj mladistvých. Soud pro mládež m?že vedle trestního opatení obecn? prosp?šných prací uložit i vhodná výchovná opatení. (2) Zákaz ?innosti m?že soud pro mládež mladistvému uložit, není-li to na pekážku píprav? na jeho povolání, pi?emž horní hranice sazby nesmí pevyšovat p?t let. Soud pro mládež m?že vedle trestního opatení zákazu ?innosti uložit i vhodná výchovná opatení. (3) Vyhošt?ní m?že soud pro mládež uložit jen za podmínek stanovených v trestním zákon?14) ve vým?e od jednoho do p?ti let. Pitom pihlédne též k rodinným a osobním pom?r?m mladistvého a dbá toho, aby tímto trestem nebyl vydán nebezpe?í zpustnutí. § 27 Pen žité opatení (1) Pen?žité opatení ve vým?e od 1 000 K? do 500 000 K? m?že soud pro mládež mladistvému uložit za podmínek stanovených v trestním zákon?,15) je-li mladistvý výd?le?n? ?inný nebo jeho majetkové pom?ry uložení takového trestního opatení umož?ují. Soud pro mládež m?že vedle pen?žitého opatení uložit i vhodná výchovná opatení. (2) U mladistvého, který je výd?le?n? ?inný, lze pen?žité opatení stanovit také formou denní sazby s pihlédnutím k jeho dennímu výd?lku, a to ve výši od 100 K? do 1 000 K? na den na dobu 5 až 500 dn?. Sou?asn? soud pro mládež stanoví celkovou výši pen?žitého opatení a zp?sob jeho splácení. (3) Ukládá-li soud pro mládež pen?žité opatení, stanoví pro pípad, že by ve stanovené lh?t? nebylo vykonáno, náhradní trestní opatení odn?tí svobody až na jeden rok. Náhradní trestní opatení nesmí však ani spolu s uloženým odn?tím svobody pesahovat horní hranici trestní sazby snížené podle § 31 odst. 1. (4) Soud pro mládež m?že po právní moci rozhodnutí o uložení pen?žitého opatení rozhodnout po vyjádení mladistvého, že jeho zaplacení nebo nevykonaný zbytek bude nahrazen tím, že mladistvý odsouzený vykoná obecn? prosp?šnou ?innost v rámci proba?ního programu pro tento ú?el zízeného. § 28 Pen žité opatení s podmín ným odkladem výkonu (1) Soud pro mládež m?že podmín?n? odložit výkon pen?žitého opatení, a) jestliže vzhledem k osob? mladistvého, zejména s pihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostedí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem pípadu má d?vodn? za to, že ú?elu trestního opatení bude dosaženo i bez jeho výkonu, nebo b) jestliže pijme záruku za nápravu mladistvého a vzhledem k výchovnému vlivu toho, kdo záruku nabídl, má d?vodn? za to, že ú?elu trestního opatení bude dosaženo i bez jeho výkonu. (2) Povolení podmín?ného odložení výkonu pen?žitého opatení se netýká výkonu ostatních trestních opatení uložených vedle tohoto trestního opatení, pokud není v rozsudku stanoveno jinak. § 29 Zkušební doba (1) Pi podmín?ném odložení výkonu pen?žitého opatení stanoví soud pro mládež zkušební dobu až na ti léta; zkušební doba po?íná právní mocí rozsudku. (2) Podmín?n? odsouzenému mladistvému m?že soud pro mládež uložit výchovná opatení. (3) Doba, po kterou podmín?n? odsouzený mladistvý vedl ve zkušební dob? ádný život a vyhov?l uloženým podmínkám, se zapo?ítá do zkušební doby nov? stanovené pi podmín?ném odložení výkonu pen?žitého opatení pro týž skutek nebo do zkušební doby stanovené pi uložení úhrnného nebo souhrnného trestního opatení. 301 § 30 Rozhodnutí o osv d?ení (1) Jestliže mladistvý, kterému byl podmín?n? odložen výkon pen?žitého opatení, vedl ve zkušební dob? ádný život a vyhov?l uloženým podmínkám, vysloví soud pro mládež, že se osv?d?il; jinak rozhodne, a to popípad? již b?hem zkušební doby, že se pen?žité opatení vykoná. (2) Jestliže byla záruka za nápravu mladistvého, kterému byl podmín?n? odložen výkon pen?žitého opatení, odvolána tím, kdo ji poskytl, pezkoumá soud pro mládež chování mladistvého b?hem zkušební doby, a shledá-li, že podmín?né odložení výkonu pen?žitého opatení neplní své poslání, rozhodne, že se pen?žité opatení vykoná; jinak podmín?né odložení výkonu pen?žitého opatení ponechá v platnosti. (3) Neu?iní-li soud pro mládež do roka od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 1, aniž na tom m?l vinu mladistvý, kterému byl podmín?n? odložen výkon pen?žitého opatení, má se za to, že se mladistvý osv?d?il. (4) Bylo-li vysloveno, že se mladistvý, kterému byl podmín?n? odložen výkon pen?žitého opatení, osv?d?il, anebo má-li se za to, že se osv?d?il, hledí se n?j, jako by nebyl odsouzen. (5) Rozhodne-li soud pro mládež podle odstavce 1 nebo 2, že se trestní opatení vykoná, rozhodne zárove? o náhradním trestním opatení odn?tí svobody (§ 27 odst. 3). (6) Ustanovení § 27 odst. 4 se tu užije obdobn?. § 31 Odn tí svobody (1) Trestní sazby odn?tí svobody stanovené v trestním zákon? se u mladistvých snižují na polovinu, pi?emž však horní hranice trestní sazby nesmí pevyšovat p?t let a dolní hranice jeden rok. (2) Nepodmín?né odn?tí svobody m?že soud pro mládež mladistvému uložit jen tehdy, jestliže by s ohledem na okolnosti pípadu, osobu mladistvého nebo pedchozí použitá opatení uložení jiného trestního opatení zjevn? neposta?ovalo k dosažení ú?elu tohoto zákona. (3) V pípad?, že mladistvý spáchal provin?ní, za které trestní zákon ve zvláštní ?ásti dovoluje uložení výjime?ného trestu, a že stupe? nebezpe?nosti takového provin?ní pro spole?nost je vzhledem k zvláš? zavrženíhodnému zp?sobu provedení ?inu nebo k zvláš? zavrženíhodné pohnutce nebo k zvláš? t?žkému a t?žko napravitelnému následku mimoádn? vysoký, m?že soud pro mládež uložit mladistvému odn?tí svobody na p?t až deset let, má-li za to, že by odn?tí svobody v rozmezí uvedeném v odstavci 1 k dosažení ú?elu trestního opatení neposta?ovalo. § 32 Mimoádné snížení odn tí svobody (1) Má-li soud pro mládež vzhledem k okolnostem pípadu nebo vzhledem k pom?r?m mladistvého za to, že by použití trestní sazby odn?tí svobody stanovené trestním zákonem bylo pro mladistvého nepim?en? písné a že lze ú?elu trestního opatení dosáhnout i odn?tím svobody kratšího trvání, m?že snížit trestní opatení odn?tí svobody pod dolní hranici trestní sazby zákonem stanovené bez omezení uvedeného v trestním zákon?.16) (2) Soud pro mládež m?že snížit trestní opatení odn?tí svobody pod dolní hranici trestní sazby bez omezení uvedeného v trestním zákon? též tehdy, jestliže odsuzuje mladistvého za pípravu k provin?ní nebo za pokus provin?ní a má vzhledem k povaze a závažnosti pípravy nebo pokusu za to, že by použití trestní sazby odn?tí svobody stanovené zákonem bylo pro mladistvého nepim?en? písné a že lze ú?elu trestního opatení dosáhnout i trestním opatením kratšího trvání.17) § 33 Podmín né odsouzení a podmín né odsouzení s dohledem (1) Pi podmín?ném odsouzení18) mladistvého nebo jeho podmín?ném odsouzení k odn?tí svobody s dohledem19) stanoví soud pro mládež zkušební dobu na jeden rok až ti léta. Sou?asn? m?že soud pro mládež uložit i výchovná opatení. 302 (2) Soud pro mládež m?že vzhledem k okolnostem pípadu a osob? mladistvého ponechat podmín?né odsouzení v platnosti i pesto, že mladistvý odsouzený zavdal pí?inu k naízení výkonu trestního opatení odn?tí svobody, a a) stanovit nad mladistvým odsouzeným dohled, pokud nebyl již uložen, b) pim?en? prodloužit zkušební dobu, ne však o více než dv? léta, pi?emž nesmí pekro?it horní hranici zkušební doby v trvání p?ti let,20) nebo c) uložit další výchovné opatení uvedené v § 15 až 20 sm?ující k tomu, aby vedl ádný život. (3) Na výkon dohledu se užije obdobn? ustanovení § 16. § 34 Proml?ení výkonu trestního opatení (1) Uložené trestní opatení nelze vykonat po uplynutí proml?ecí doby, jež ?iní p?t let, a bylo-li uloženo výjime?né trestní opatení odn?tí svobody nad p?t let až do deseti let, ?iní proml?ecí doba deset let. (2) Ohledn? po?átku, stavení a perušení proml?ecí doby platí ustanovení trestního zákona.21) (3) Výkon trestního opatení uloženého pro trestné ?iny, o nichž tak stanoví trestní zákon,22) se neproml?uje. § 35 Zahlazení odsouzení (1) Na mladistvého, kterému bylo uloženo nebo rozhodnutím prezidenta republiky zmírn?no nebo prominuto trestní opatení odn?tí svobody v délce nepevyšující jeden rok, se hledí jako by nebyl odsouzen, jakmile bylo vykonáno nebo bylo od výkonu takového trestního opatení nebo jeho zbytku pravomocn? upušt?no. (2) O tom, zda se zahlazuje odsouzení mladistvého k odn?tí svobody, na které se nevztahuje odstavec 1, rozhodne soud pro mládež, pihlížeje k jeho chování ve výkonu odn?tí svobody, po výkonu tohoto trestního opatení. Bylo-li trestní opatení odn?tí svobody podle rozhodnutí prezidenta republiky zmírn?no, soud pro mládež takto postupuje poté, co byl mladistvý po výkonu zmírn?ného odn?tí svobody propušt?n na svobodu. (3) Vyslovil-li soud pro mládež, že se mladistvý podmín?n? odsouzený, podmín?n? odsouzený k odn?tí svobody s dohledem nebo podmín?n? propušt?ný z výkonu trestního opatení odn?tí svobody osv?d?il, hledí se na n?ho, jako by nebyl odsouzen. (4) Na mladistvého, kterému bylo uloženo pen?žité opatení, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile bylo vykonáno nebo bylo od výkonu tohoto trestního opatení nebo jeho zbytku pravomocn? upušt?no. (5) Na mladistvého, kterému bylo uloženo propadnutí v?ci, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile nabyl právní moci rozsudek, jímž bylo toto trestní opatení uloženo. (6) Na mladistvého, kterému bylo uloženo trestní opatení obecn? prosp?šných prací nebo zákazu ?innosti, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile bylo takové trestní opatení vykonáno nebo bylo od výkonu trestního opatení nebo jeho zbytku pravomocn? upušt?no. (7) Na mladistvého, kterému bylo uloženo trestní opatení vyhošt?ní, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile uplyne doba, na kterou bylo uloženo. Díl 7 – ízení v trestních v cech mladistvých Oddíl 1 – Soud a osoby na ízení zú?astn né § 36 Osobní a odborné pedpoklady V ízení proti mladistvým je teba dbát toho, aby vyšetování, projednávání i rozhodování jejich trestních v?cí bylo sv?ováno osobám, jejichž znalost otázek souvisících s výchovou mládeže zaru?í spln?ní výchovného ú?elu ízení. Orgány ?inné podle tohoto zákona postupují ve spolupráci s píslušným orgánem sociáln?-právní ochrany d?tí a s Proba?ní a media?ní službou. 303 § 37 Místní píslušnost (1) ízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydlišt?, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. (2) Nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území ?eské republiky, koná ízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provin?ní spácháno; jestliže nelze místo ?inu zjistit, koná ízení soud pro mládež, v jehož obvodu ?in vyšel najevo. § 38 Spole?né ízení (1) O všech provin?ních mladistvého a proti všem mladistvým, jejichž provin?ní spolu souvisí, se koná spole?né ízení, pokud to je vhodné z hlediska všestranného a objektivního objasn?ní v?ci, hospodárnosti a rychlosti ízení s pihlédnutím k osobám mladistvých, ohledn? nichž se koná spole?né ízení. (2) Pouze výjime?n? lze konat spole?né ízení proti mladistvému a dosp?lému, jestliže je to nutné pro všestranné a objektivní objasn?ní v?ci a není to na újmu mladistvého. Takové spole?né ízení koná soud pro mládež, a pokud jde o mladistvého, užije se i ve spole?ném ízení ustanovení tohoto zákona. (3) Nejsou-li spln?ny podmínky uvedené v odstavci 2 a byla-li podána spole?ná obžaloba na mladistvého a dosp?lého, vylou?í soud pro mládež v?c dosp?lého a postoupí ji píslušnému obecnému soudu. § 39 Postoupení v ci Vyžaduje-li to prosp?ch mladistvého, m?že píslušný soud postoupit v?c soudu pro mládež, u n?hož je konání trestního ízení se zetelem na zájmy mladistvého nejú?eln?jší. § 40 Spolupráce s orgánem sociáln -právní ochrany d tí, se zájmovými sdruženími ob?an? a s osobami realizujícími proba?ní programy (1) Orgány ?inné podle tohoto zákona a úedníci Proba?ní a media?ní služby spolupracují s píslušným orgánem sociáln?-právní ochrany d?tí, zájmovými sdruženími ob?an? a s osobami realizujícími proba?ní programy, aby posílili výchovné p?sobení ízení ve v?cech mladistvých, vytvoili podmínky pro individuální pístup k ešení jednotlivých v?cí, v?as reagovali na poteby a zájmy mladistvých a poškozených osob i všech dalších subjekt? dot?ených trestnou ?inností a také tímto zp?sobem trestné ?innosti zamezovali a jí pedcházeli. Do ešení jednotlivých provin?ní podle tohoto zákona zapojují též zájmová sdružení ob?an? a jiné subjekty p?sobící ve spole?enském prostedí mladistvého, v n?mž došlo k provin?ní, a blízké sociální okolí obvin?ného a poškozeného. (2) Zájmová sdružení ob?an? a osoby realizující proba?ní i jiné programy nebo v?nující se sociální práci mohou zp?sobem stanoveným v zákon? upozor?ovat orgány ?inné podle tohoto zákona a píslušný orgán sociáln?-právní ochrany d?tí na skute?nosti nasv?d?ující tomu, že bylo spácháno provin?ní, a dávat tak podn?t k vhodné reakci na n?j. Zárove? se mohou podílet na výkonu soudních rozhodnutí a spolup?sobit pi náprav? mladistvých a pi vytváení jejich vhodného sociálního zázemí. Oddíl 2 – Provád ní úkon? ízení ve v cech mladistvých § 41 Zp?sob provád ní úkon? ízení ve v cech mladistvých (1) Pi provád?ní úkon? ízení ve v?cech mladistvých se musí jednat s osobami na úkonu zú?astn?nými tak, jak to vyžaduje význam a výchovný ú?el ízení; vždy je nutno šetit jejich osobnosti. Pi jednání s mladistvými se musí s pihlédnutím k jejich v?ku a duševní vysp?losti postupovat tak, aby nedošlo k narušení jejich psychické a sociální rovnováhy a jejich další vývoj byl co nejmén? ohrožen. 304 (2) Úkony pípravného ízení, kterých se ú?astní mladistvý, provede zpravidla policejní orgán ur?ený k úkon?m v trestních v?cech mladistvých osob, státní zástupce specializovaný na v?ci mládeže nebo soudce soudu pro mládež, ledaže nelze zajistit provedení úkonu takovým orgánem ?inným podle tohoto zákona a provedení úkonu nelze odložit. To platí i o provád?ní dožádání. Oddíl 3 – Mladistvý § 42 Práva mladistvého (1) Mladistvý má právo na zacházení pim?ené jeho v?ku, duševní vysp?losti a zdravotnímu stavu. (2) Mladistvý musí mít obhájce od okamžiku, kdy jsou proti n?mu použita opatení podle tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního ádu, v?etn? úkon? neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozum?ní obhájce o n?m zajistit. (3) Ve vykonávacím ízení musí mít mladistvý obhájce, a) jestliže soud pro mládež rozhoduje ve veejném zasedání a mladistvý nedovršil osmnácti let, b) jde-li o podmín?né propušt?ní z výkonu trestního opatení odn?tí svobody mladistvého, který v dob? konání veejného zasedání nedovršil devatenáctý rok. (4) V ízení o stížnosti pro porušení zákona, v ízení o dovolání a v ízení o návrhu na povolení obnovy musí mít mladistvý obhájce, jestliže v dob? konání veejného zasedání nedovršil devatenáctý rok. (5) Všechny orgány ?inné podle tohoto zákona jsou povinny vždy mladistvého pou?it o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatn?ní. Ve vhodných pípadech jej pou?í i o podmínkách pro podmín?né zastavení trestního stíhání, narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání. § 43 Zákonný zástupce mladistvého (1) Zákonný zástupce mladistvého je oprávn?n mladistvého zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, ?init za mladistvého návrhy, podávat za n?ho žádosti a opravné prostedky; je též oprávn?n zú?astnit se t?ch úkon?, kterých se podle zákona m?že zú?astnit mladistvý. Ve prosp?ch mladistvého m?že zákonný zástupce tato práva vykonávat i proti jeho v?li. (2) V pípadech, v nichž zákonný zástupce mladistvého nem?že vykonávat svá práva uvedená v odstavci 1 a je nebezpe?í z prodlení, pedseda senátu a v pípravném ízení státní zástupce ustanoví k výkonu t?chto práv mladistvému opatrovníka. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je pípustná stížnost. § 44 Obhájce mladistvého (1) Obhájcem mladistvého nem?že být ten, kdo sou?asn? zastupuje osobu, jejíž zájmy si odporují se zájmy mladistvého, a ten, kdo byl mladistvému jako obhájce takovou osobou zvolen. (2) Neužije-li mladistvý práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho zákonný zástupce, m?že mu ho zvolit jeho píbuzný v pokolení pímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel, druh, jakož i zú?astn?ná osoba. Tyto osoby tak mohou u?init i proti jeho v?li. (3) Mladistvý si m?že místo obhájce, který mu byl ustanoven nebo osobou k tomu oprávn?nou zvolen, zvolit obhájce jiného. Oddíl 4 – Poškozený § 45 Zájmy a práva poškozeného (1) Orgány ?inné podle tohoto zákona jsou povinny pihlížet k oprávn?ným zájm?m poškozeného, pou?it ho o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatn?ní; státní zástupce a v ízení ped soudem pedseda senátu posoudí vhodnost a ú?elnost n?kterého ze 305 zvláštních zp?sob? ízení vedoucích mimo jiné k náhrad? škody nebo jinému od?in?ní škodlivých následk? ?inu. (2) Poškozený, jehož adresa pobytu, sídla nebo místa podnikání je známa, musí být píslušným orgánem ?inným podle tohoto zákona vyrozum?n, jestliže mladistvý prohlásí, že je pipraven škodu vzniklou ?inem nahradit, jinak od?init nebo pisp?t k narovnání škodlivých následk? ?inu. Totéž platí v pípad?, že mladistvý na sebe vezme povinnost, která se bezprostedn? dotýká zájm? poškozeného. Oddíl 5 – Zvláštní ustanovení o vazb a zadržení mladistvého § 46 Vazba mladistvého (1) Mladistvý m?že být vzat do vazby jedin? tehdy, nelze-li ú?elu vazby dosáhnout jinak. (2) O zadržení, zat?ení nebo vzetí do vazby mladistvého je teba bez zbyte?ného odkladu vyrozum?t jeho zákonného zástupce, jeho zam?stnavatele, píslušné stedisko Proba?ní a media?ní služby a píslušný orgán sociáln?-právní ochrany d?tí; jde-li o mladistvého, kterému byla uložena ochranná výchova, vyrozumí se o tom výchovné zaízení, ve kterém vykonává ochranou výchovu. § 47 Trvání vazby (1) Vazba v ízení ve v?cech mladistvých nesmí trvat déle než dva m?síce, a jde-li o zvláš? závažné provin?ní23) nesmí trvat déle než šest m?síc?. Po uplynutí této doby m?že být vazba výjime?n? prodloužena až o další dva m?síce a v ízení o zvláš? závažném provin?ní až o dalších šest m?síc?, pokud nebylo možné pro obtížnost v?ci nebo z jiných závažných d?vod? trestní stíhání v této lh?t? skon?it a propušt?ním mladistvého na svobodu hrozí, že bude zmaeno nebo podstatn? ztíženo dosažení ú?elu trestního stíhání. K takovému prodloužení m?že dojít pouze jednou v pípravném ízení a jednou v ízení ped soudem pro mládež. (2) O prodloužení lh?ty vazby v pípravném ízení rozhoduje soudce okresního soudu pro mládež na návrh státního zástupce. Návrh na prodloužení lh?ty vazby je povinen doru?it státní zástupce tomuto soudu nejpozd?ji 15 dn? ped skon?ením lh?ty; stejn? je povinen postupovat i tehdy, jestliže v dob? kratší než 15 dn? ped skon?ením vazební lh?ty podá obžalobu. (3) O prodloužení vazby v ízení ped soudem rozhoduje soudce soudu pro mládež nadízeného soudu pro mládež, který je píslušný v?c projednat nebo který v?c již projednává. Návrh na prodloužení lh?ty vazby je povinen pedseda senátu doru?it nadízenému soudu pro mládež nejpozd?ji 15 dn? ped skon?ením lh?ty. (4) Pokud návrh není zp?sobem uvedeným v odstavci 2 nebo 3 doru?en, musí pedseda senátu a v pípravném ízení státní zástupce propustit mladistvého na svobodu nejpozd?ji den po uplynutí lh?ty, na niž bylo trvání vazby omezeno. (5) Lh?ty uvedené v odstavci 1 se po?ítají od doby, kdy došlo k zat?ení nebo zadržení mladistvého, anebo nepedcházelo-li zat?ení nebo zadržení, od doby, kdy došlo na základ? rozhodnutí o vazb? k omezení osobní svobody mladistvého. Pi vrácení v?ci státnímu zástupci k došetení b?ží lh?ta uvedená v odstavci 2 ode dne, kdy byl spis doru?en státnímu zástupci. (6) Délka trvání vazby, o níž bylo rozhodnuto v rámci mimoádných opravných prostedk?,24) se posuzuje samostatn? a nezávisle na vazb? v p?vodním ízení. (7) Po propušt?ní mladistvého z vazby lze naídit dohled proba?ního úedníka nad mladistvým, který m?že trvat až do skon?ení trestního stíhání. Pro výkon dohledu platí obdobn? § 16. § 48 Pezkoumávání d?vod? vazby Všechny orgány ?inné podle tohoto zákona jsou povinny zkoumat v každém období trestního stíhání, zda d?vody vazby trvají nebo zda se nezm?nily; pomine-li d?vod vazby, musí být mladistvý ihned propušt?n na svobodu. Je-li shledán u mladistvého n?který z d?vod? vazby, jsou 306 orgány ?inné podle tohoto zákona povinny zkoumat, zda nelze další výkon vazby mladistvého nahradit jiným opatením. Jakmile bude zajišt?no takové náhradní opatení, musí být mladistvý bez zbyte?ného odkladu propušt?n z vazby. Orgány ?inné podle tohoto zákona pitom postupují v sou?innosti s Proba?ní a media?ní službou a s píslušným orgánem sociáln?-právní ochrany d?tí. § 49 Nahrazení vazby jiným opatením (1) Vazbu mladistvého lze nahradit zárukou, dohledem, slibem25) nebo jeho umíst?ním v pé?i d?v?ryhodné osoby. (2) Vazbu mladistvého lze také nahradit pen?žitou zárukou.26) § 50 Náhrada vazby mladistvého jeho umíst ním v pé?i d?v?ryhodné osoby (1) Mladistvý, u n?hož jsou dány d?vody vazby, m?že být místo vzetí do vazby sv?en do pé?e d?v?ryhodné osoby, jestliže a) taková osoba je ochotná a schopná se ujmout pé?e o n?ho a dohledu nad ním, písemn? se zaváže, že bude o mladistvého pe?ovat a pevezme odpov?dnost za to, že se mladistvý na pedvolání dostaví k orgánu ?innému podle tohoto zákona a splní i další podmínky, které ur?í soud, b) mladistvý souhlasí s tím, že bude sv?en do její pé?e, a písemn? se zaváže, že se bude chovat podle dohodnutých podmínek a splní i další podmínky stanovené soudem pro mládež. (2) Neplní-li d?v?ryhodná osoba nebo mladistvý své závazky podle odstavce 1, rozhodne orgán rozhodující o vazb? na návrh mladistvého, d?v?ryhodné osoby, v jejíž pé?i se mladistvý nalézá, nebo i bez návrhu, že a) tuto osobu i mladistvého zprostí závazk?, které pijali podle odstavce 1, a b) sou?asn? ur?í jinou d?v?ryhodnou osobu za podmínek podle odstavce 1 nebo pijme jiné opatení nahrazující vazbu, anebo není-li to možné, rozhodne o vazb? nebo vydá píkaz k zat?ení mladistvého. § 51 Zadržení mladistvého (1) Mladistvý, který nedovršil v dob? zadržení osmnáctý rok svého v?ku, musí být umíst?n odd?len? od dosp?lých. (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, pokud a) mladistvý nem?že být zadržen na míst? ur?eném pro výkon zadržení mladistvých vzhledem k nutnosti zajistit jeho bezpe?nost nebo bezpe?nost jiných osob, nebo b) není k dispozici dosažitelné místo pro zadržení mladistvých. Oddíl 6 – Ochrana soukromí mladistvých a veejnost ízení § 52 Zveej?ování informací Dokud není trestní stíhání pravomocn? skon?eno, mohou orgány ?inné podle tohoto zákona zveej?ovat jen takové informace o ízení vedeném proti mladistvému, kterými nebude ohroženo dosažení ú?elu trestního ízení a které neodporují požadavku ochrany osobnosti mladistvého a osobních údaj?, a to i jiných osob zú?astn?ných na ízení. § 53 Rozsah zákazu zveej?ování (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli zp?sobem zveejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popípad? jména, a píjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily tohoto mladistvého identi? kovat. (2) Za postup v rozporu s odstavcem 1 se nepovažuje sd?lení informací b?hem trestního ízení, pokud ú?elem takového postupu není jejich zveejn?ní, anebo je-li jejich ú?elem pátrání po mla- 307 distvém. Totéž obdobn? platí o sd?lení informací proba?ním úedníkem dalším osobám, pokud je jejich sd?lení nutné pro získání informací, které se vztahují k vypracování zprávy vyžadované tímto zákonem, nebo bez nichž nelze kvali? kovan? provád?t dohled nad mladistvým nebo o n?j pe?ovat, popípad? kontrolovat pln?ní podmínek a omezení, které mu byly stanoveny, a zajistit bezpe?nost osob, jež s ním picházejí do kontaktu. (3) Osoby, kterým byly sd?leny informace podle odstavce 2, je nesm?jí nikomu dále sd?lovat, pokud toto sd?lení není nutné pro ú?ely uvedené v tomto ustanovení. O tom musí být pou?eny. (4) Osoby, kterým byly sd?leny informace podle odstavce 2, jsou povinny a) uložit tyto informace odd?len? od jakýchkoliv dalších záznam? o mladistvém, kterého se tyto informace týkají, b) zajistit, pokud tento zákon nestanoví jinak, aby nikdo další nem?l k t?mto informacím pístup. § 54 Hlavní lí?ení a veejné zasedání a publikování informací o nich (1) Hlavního lí?ení a veejného zasedání se mohou ú?astnit pouze obžalovaný mladistvý, jeho dva d?v?rníci,27) jeho obhájce, zákonní zástupci a píbuzní v pímém pokolení, sourozenci, manžel nebo druh, poškozený a jeho zmocn?nec, sv?dci, znalci, tlumo?níci, píslušný orgán sociáln?-právní ochrany d?tí, úedníci Proba?ní a media?ní služby a zástupce školy nebo výchovného zaízení. Na návrh mladistvého m?že být hlavní lí?ení nebo veejné zasedání konáno veejn?.28) (2) Publikování informací o pr?b?hu hlavního lí?ení nebo veejného zasedání, které by vedly ke ztotožn?ní mladistvého ve veejných sd?lovacích prostedcích nebo jiným zp?sobem, je zakázáno. Stejn? tak je zakázáno publikování každého textu nebo každého vyobrazení týkajícího se totožnosti mladistvého. (3) Rozsudek se vyhlašuje veejn? v hlavním lí?ení v pítomnosti mladistvého. Odsuzující rozsudek m?že být uveejn?n ve veejných sd?lovacích prostedcích jen bez uvedení jména a píjmení mladistvého a pi pim?ené ochran? mladistvého ped nežádoucími ú?inky jeho uveejn?ní. Pedseda senátu m?že s pihlédnutím k povaze a charakteru provin?ní a pim?ené ochran? zájm? mladistvého rozhodnout o jiném zp?sobu uveejn?ní a o omezeních s tím spojených. Proti takovému usnesení není stížnost pípustná. Oddíl 7 – Dokazování § 55 Zjišt ní pom r? mladistvého (1) V trestních v?cech mladistvých obvin?ných jsou orgány ?inné podle tohoto zákona povinny se zvláštní pe?livostí objas?ovat a dokazovat pí?iny jejich provin?ní a skute?nosti významné pro posouzení jejich osobních, rodinných i jiných pom?r?. Orgány ?inné podle tohoto zákona provád?jí s veškerou pe?livostí všechna šetení potebná pro poznání osobnosti a dosavadního zp?sobu života mladistvého, jakož i prostedk? vhodných k jeho znovuza?len?ní do spole?nosti a zamezení opakování provin?ní. (2) V ízení je nutno co nejd?kladn?ji zjistit též stupe? rozumového a mravního vývoje mladistvého, jeho povahu, pom?ry i prostedí, v n?mž žil a byl vychován, jeho chování ped spácháním provin?ní a po n?m a jiné okolnosti d?ležité pro volbu prostedk? vhodných pro jeho nápravu, v?etn? posouzení toho, zda a v jakém rozsahu má být uloženo výchovné opatení, ochranné opatení nebo trestní opatení. (3) Orgány ?inné podle tohoto zákona uloží zjišt?ní pom?r? mladistvého píslušnému orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí, pípadn? též Proba?ní a media?ní služb?. 308 § 56 Zpráva o osobních, rodinných a sociálních pom?rech a aktuální životní situaci mladistvého (1) Je-li nezbytné zjistit podrobn?jší informace pro další postup ízení a pro uložení nejvhodn?jšího opatení, je teba vypracovat zprávu o osobních, rodinných a sociálních pom?rech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého, ke které soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce pihlédne pi kone?ném rozhodnutí ve v?ci. (2) Vypracování podrobné zprávy o osobních, rodinných a sociálních pom?rech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého uloží pedseda senátu a v pípravném ízení státní zástupce píslušnému orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí, pípadn? též Proba?ní a media?ní služb?. (3) Zpráva o osobních, rodinných a sociálních pom?rech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého musí být písemná, pokud pedseda senátu a v pípravném ízení státní zástupce neur?í jinak, a musí obsahovat zejména v?k mladistvého, stupe? jeho zralosti, dále jeho postoj k provin?ní a jeho ochotu zajistit nápravu zp?sobených škod nebo od?in?ní dalších následk?, rodinné pom?ry mladistvého, v?etn? vztahu mladistvého k jeho rodi??m, stupe? vlivu rodi?? na n?ho a vztah mezi mladistvým, jeho širší rodinou a blízkým sociálním okolím, záznamy o školní docházce, jeho chování a prosp?chu ve škole, a je-li zam?stnán, i skute?nosti významné pro posouzení jeho chování v zam?stnání, pehled jeho pedchozích provin?ní a opatení v??i n?mu použitých, jakož i popis jejich výkonu, v?etn? zp?sobu chování mladistvého. § 57 Výslech mladistvého (1) Pi výslechu obvin?ného mladistvého je nutno postupovat ohledupln? a šetit jeho osobnost. (2) Ke konfrontaci mladistvého je možno pistoupit jen výjime?n?, a to až v ízení ped soudem pro mládež. § 58 Vyšetení duševního stavu (1) K vyšetení duševního stavu mladistvého se piberou dva znalci z oboru zdravotnictví, odv?tví psychiatrie se specializací na d?tskou psychiatrii. (2) Pozorování duševního stavu nemá trvat déle než jeden m?síc; do té doby je teba podat posudek. Na od?vodn?nou žádost znalc? m?že soud pro mládež a v pípravném ízení na návrh státního zástupce soudce tuto lh?tu prodloužit, nikoli však více než o jeden m?síc. Proti rozhodnutí o prodloužení lh?ty je pípustná stížnost. Oddíl 8 – Spole?ná ustanovení o pípravném ízení § 59 Obecné ustanovení Ve v?cech provin?ní mladistvých je státní zástupce povinen v?novat výkonu dozoru29) zvýšenou pozornost; dbá pitom o to, aby policejní orgány zacházely s mladistvými ohledupln?, a svou ?innost organizuje tak, aby bylo možné ve všech vhodných pípadech využít pim?ená výchovná opatení a zvláštní zp?soby ízení. § 60 Zahájení trestního stíhání O zahájení trestního stíhání mladistvého30) je teba bez zbyte?ného odkladu informovat též jeho zákonného zástupce, píslušný orgán sociáln?-právní ochrany d?tí a Proba?ní a media?ní službu. Oddíl 9 – Spole?ná ustanovení o ízení ped soudem § 61 Pedb žné projednání obžaloby (1) K usnadn?ní rozhodnutí pi pedb?žném projednání obžaloby m?že pedseda senátu vyslechnout mladistvého, opatit potebná vysv?tlení a objasnit pom?ry mladistvého. Objasn?ním pom?r? mladistvého m?že být pov?en proba?ní úedník, který také m?že být požádán o mimo- 309 soudní zprostedkování mezi obvin?ným a poškozeným za ú?elem rozhodnutí o podmín?ném zastavení trestního stíhání nebo narovnání. (2) Pedseda senátu naídí pedb?žné projednání obžaloby v trestních v?cech mladistvých také tehdy, má-li za to, že jsou tu okolnosti od?vod?ující odstoupení od trestního stíhání podle § 70 odst. 1. § 62 Rozhodnutí po pedb žném projednání obžaloby (1) Po pedb?žném projednání obžaloby soud pro mládež m?že také odstoupit od trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 70 odst. 1. (2) Samosoudce soudu pro mládež obžalobu pedb?žn? neprojednává,31) ale podle výsledk? jejího pezkoumání m?že také odstoupit od trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 70 odst. 1. (3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 mohou státní zástupce, obvin?ný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný ú?inek. § 63 Nepípustnost trestního píkazu V ízení ve v?ci mladistvého nelze vydat trestní píkaz. § 64 Hlavní lí?ení a veejné zasedání (1) Nejde-li o ízení proti uprchlému, nelze hlavní lí?ení a veejné zasedání konat v nepítomnosti mladistvého. (2) O hlavním lí?ení a veejném zasedání je teba vyrozum?t též píslušný orgán sociáln?-právní ochrany d?tí. Státní zástupce musí být i pi veejném zasedání vždy pítomen. (3) Pi hlavním lí?ení a veejném zasedání proti mladistvému a) soud pro mládež vylou?í veejnost, i když pedtím rozhodl o jeho veejném konání podle § 54 odst. 1, také tehdy, jestliže je to na prosp?ch mladistvého, b) zástupce píslušného orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí má právo ?init návrhy a dávat vyslýchaným otázky; slovo k záv?re?né e?i mu písluší po mladistvém. (4) V pr?b?hu celého hlavního lí?ení a veejného zasedání dbá pedseda senátu ochrany zájm? mladistvého obvin?ného a zájm? poškozeného. § 65 Rozhodnutí soudu v hlavním lí?ení (1) Pi svém rozhodování soud pro mládež pihlédne také k okolnostem vyplývajícím ze zprávy o osobních, rodinných a sociálních pom?rech mladistvého a aktuální životní situaci mladistvého, byla-li vyžádána a pedložena. (2) Soud pro mládež v hlavním lí?ení m?že také odstoupit od trestního stíhání, jsou-li tu okolnosti uvedené v § 70 odst. 1. (3) Proti rozhodnutí podle odstavce 2 m?že státní zástupce, obžalovaný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný ú?inek. § 66 Rozhodnutí soudu mimo hlavní lí?ení (1) Vyjdou-li mimo hlavní lí?ení najevo okolnosti od?vod?ující rozhodnutí podle § 70 odst. 1, soud pro mládež m?že odstoupit od trestního stíhání. (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 m?že státní zástupce, obžalovaný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný ú?inek. § 67 Doru?ení rozhodnutí (1) Opis rozsudku se doru?í vždy též píslušnému orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí a Proba?ní a media?ní služb?. (2) Nebyl-li zástupce píslušného orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí pítomen pi vyhlašování usnesení, proti n?muž je pípustná stížnost nebo jímž bylo trestní stíhání zastaveno nebo perušeno anebo v?c postoupena, doru?í se mu opis tohoto usnesení. 310 Oddíl 10 – Zvláštní zp?soby ízení § 68 Obecné ustanovení Zvláštní zp?soby ízení je možno v trestních v?cech mladistvých použít, jen jestliže se podezení ze spáchání provin?ní jeví na základ? dostate?ného objasn?ní skutkového stavu v?ci zcela d?vodným a mladistvý je pipraven nést odpov?dnost za spáchaný ?in, vypoádat se s jeho pí?inami a pi?init se o odstran?ní škodlivých následk? jeho provin?ní. V pípad? poteby lze na mladistvém požadovat, aby se zavázal k chování omezujícímu možnosti spáchání dalších provin?ní. § 69 Druhy zvláštních zp?sob? ízení V trestních v?cech mladistvých lze použít t?chto zvláštních zp?sob? ízení: a) podmín?ného zastavení trestního stíhání,32) b) narovnání33) a c) odstoupení od trestního stíhání. Odstoupení od trestního stíhání § 70 (1) V ízení o provin?ní, na které trestní zákon stanoví trest odn?tí svobody, jehož horní hranice nepevyšuje ti léta, m?že soud pro mládež a v pípravném ízení státní zástupce z d?vodu chyb?jícího veejného zájmu na dalším stíhání mladistvého a s pihlédnutím k stupni nebezpe?nosti provin?ní pro spole?nost a osob? mladistvého odstoupit od trestního stíhání mladistvého, jestliže a) trestní stíhání není ú?elné a b) potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších provin?ní. (2) Sou?ástí rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání je též výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém bylo spatováno provin?ní, jehož se odstoupení od trestního stíhání týká. (3) Odstoupit od trestního stíhání lze zejména v pípad?, jestliže mladistvý již úsp?šn? vykonal vhodný proba?ní program, byla úpln? nebo alespo? ?áste?n? nahrazena škoda zp?sobená provin?ním a poškozený s takovým odškodn?ním souhlasil, anebo bylo mladistvému vysloveno napomenutí s výstrahou a takové ešení lze považovat z hlediska ú?elu ízení za dostate?né. (4) Proti usnesení podle odstavc? 1 a 2 je pípustná stížnost, jež má odkladný ú?inek. Poškozený se o odstoupení od trestního stíhání vyrozumí. (5) V trestním stíhání mladistvého, od n?hož bylo odstoupeno, se však pokra?uje, prohlásí-li mladistvý do tí dn? od doby, kdy mu bylo usnesení o odstoupení od trestního stíhání oznámeno, že na projednání v?ci trvá. O tom je teba obvin?ného pou?it. (6) Jestliže bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého a v ízení se pokra?ovalo jen proto, že mladistvý na projednání v?ci trval, soud pro mládež, neshledá-li d?vod ke zprošt?ní mladistvého, vysloví sice vinu, trest však neuloží. § 71 Odstoupení od trestního stíhání se eviduje jako skute?nost významná pro trestní ízení podle zvláštního zákona. Oddíl 11 – Opravné prostedky a ízení o nich § 72 Osoby oprávn né podat opravné prostedky (1) Opravné prostedky ve prosp?ch mladistvého m?že podat, a to i proti jeho v?li, píslušný orgán sociáln?-právní ochrany d?tí; lh?ta k podání opravného prostedku mu b?ží samostatn?. 311 (2) Stížnost ve prosp?ch mladistvého mohou podat též jeho píbuzní v pokolení pímém, jeho sourozenec, osvojitel, manžel a druh; lh?ta k podání stížnosti jim kon?í týmž dnem jako mladistvému. (3) Návrh na povolení obnovy ízení v neprosp?ch obvin?ného m?že podat jen státní zástupce do šesti m?síc? od doby, kdy se dozv?d?l o skute?nostech od?vod?ujících podání návrhu na povolení obnovy, nejdéle však do uplynutí poloviny doby proml?ení trestního stíhání. Oddíl 12 – Spole?ná ustanovení § 73 (1) Zvláštní ustanovení o trestním ízení ve v?cech mladistvých se neužije a) v ízení o provin?ních, která obvin?ný spáchal jednak ped dovršením osmnáctého roku, jednak po jeho dovršení, jestliže trestní zákon na ?in spáchaný po dovršení osmnáctého roku stanoví trest stejný nebo písn?jší, nebo b) bylo-li zahájeno trestní stíhání až po dovršení devatenáctého roku mladistvého. (2) Ustanovení tohoto zákona o ú?asti orgánu pov?eného pé?í o mládež se neužije, jestliže se úkon provádí po dovršení devatenáctého roku v?ku mladistvého. Oddíl 13 – Výkon rozhodnutí § 74 Obecné ustanovení Jestliže tato hlava neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na výkon ochranných a trestních opatení obecných ustanovení trestního ádu o výkonu odpovídajících ochranných opatení a trest?. § 75 P?sobnost Proba?ní a media?ní služby pi výkonu rozhodnutí (1) Proba?ní a media?ní služba zajiš?uje v ízení podle tohoto zákona dohled nad mladistvým a v pípadech, kdy dohled nebyl uložen, provádí úkony sm?ující k tomu, aby mladistvý vedl ve zkušební dob? ádný život, pokud bylo rozhodnuto a) o propušt?ní mladistvého z vazby za sou?asného uložení dohledu, b) o podmín?ném zastavení trestního stíhání, c) o podmín?ném upušt?ní od trestního opatení s dohledem, d) o uložení obecn? prosp?šných prací za sou?asného uložení výchovných opatení, e) o uložení pen?žitého opatení s podmín?ným odkladem výkonu, f) o podmín?ném odsouzení, v?etn? podmín?ného odsouzení s dohledem, g) o podmín?ném propušt?ní z výkonu odn?tí svobody, v?etn? podmín?ného propušt?ní z výkonu odn?tí svobody za sou?asného uložení dohledu, a h) o uložení dalších trestních, ochranných a výchovných opatení a soud pedal v?c Proba?ní a media?ní služb?. (2) Proba?ní úedník m?že být i ve vykonávacím ízení pov?en pedsedou senátu zjiš?ováním potebných údaj? o osob? mladistvého a jeho pom?rech. § 76 Výkon trestního opatení odn tí svobody Výkon trestního opatení odn?tí svobody upravuje zvláštní zákon. § 77 Zvláštní d?vod odkladu výkonu trestního opatení odn tí svobody (1) Výkon odn?tí svobody nepevyšující jeden rok uložený mladistvému lze na jeho návrh odložit na dobu potebnou k dokon?ení jeho vzd?lání nebo jiné pípravy k povolání, nejdéle však na dobu dvou let. (2) Jestliže mladistvý v dob? odkladu nespáchal žádné provin?ní ani trestný ?in a úsp?šn? dokon?il své vzd?lávání nebo jinou pípravu k povolání, m?že soud pro mládež s pihlédnutím 312 k povaze a závažnosti spáchaného provin?ní, k délce vzd?lání nebo jiné pípravy k povolání, osob? mladistvého a jeho pom?r?m rozhodnout o upušt?ní od výkonu odn?tí svobody. (3) Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je pípustná stížnost, jež má odkladný ú?inek. (4) Bylo-li upušt?no od výkonu odn?tí svobody podle odstavce 2, hledí se na mladistvého, jako by nebyl odsouzen. § 78 Podmín né propušt ní mladistvého (1) Mladistvého lze na návrh státního zástupce nebo editele v?znice podmín?n? propustit z výkonu odn?tí svobody za podmínek stanovených v trestním zákon?35) i díve, než vykoná jeho polovinu nebo dv? tetiny. (2) Pi podmín?ném propušt?ní podle odstavce 1 stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až p?t let. § 79 Peazení mladistvého (1) Dovrší-li mladistvý ve výkonu odn?tí svobody devatenáctý rok svého v?ku, m?že soud pro mládež rozhodnout, že se odsouzený peadí do v?znice pro ostatní odsouzené. Pi rozhodování pihlédne zejména k dosaženému stupni jeho pevýchovy a k délce zbytku trestu. Peadí-li soud pro mládež odsouzeného do v?znice pro ostatní odsouzené, musí zárove? rozhodnout, do kterého typu v?znice bude odsouzený pro další výkon trestu zaazen. (2) Rozhodnutí o peazení odsouzeného do v?znice pro ostatní odsouzené se vždy považuje za rozhodnutí o peazení do v?znice s písn?jším režimem. § 80 Výkon dohledu proba?ního úedníka (1) Výkon dohledu naídí pedseda senátu soudu pro mládež stedisku Proba?ní a media?ní služby, v jehož obvodu mladistvý bydlí nebo se zdržuje. (2) Proba?ní úedník pi výkonu dohledu dohlíží na pln?ní povinností uložených mladistvému, a za tím ú?elem také pravideln? navšt?vuje mladistvého, nad nímž vykonává dohled, v jeho bydlišti, na pracovišti a ve škole. (3) Pomoc a poradenství provádí proba?ní úedník v rámci pípravy a realizace individuáln? pipraveného programu výkonu dohledu pro mladistvého. (4) Poruší-li mladistvý, kterému byl uložen dohled, závažn? nebo opakovan? podmínky dohledu nebo jiná uložená výchovná opatení, informuje o tom proba?ní úedník bez zbyte?ného odkladu pedsedu senátu soudu pro mládež, který dohled uložil. V pípad? mén? závažného porušení stanovených podmínek a výchovných opatení m?že proba?ní úedník ud?lit mladistvému výstrahu; tyto výstrahy však mohou být ud?leny nejvýše dv? v pr?b?hu jednoho roku. Ud?lení výstrahy není rozhodnutím podle trestního ádu. (5) Nestanoví-li pedseda senátu jinak, zpracuje proba?ní úedník nejmén? jednou za šest m?síc? zprávu, ve které informuje pedsedu senátu soudu pro mládež, který dohled uložil, o pr?b?hu výkonu dohledu nad mladistvým, o pln?ní uložených výchovných opatení mladistvým a o jeho osobních, rodinných a sociálních pom?rech a aktuální životní situaci. § 81 Zm na výchovných opatení (1) O zm?n? nebo zrušení výchovných opatení rozhoduje ve veejném zasedání okresní soud pro mládež, který výchovné opatení uložil, a to na návrh státního zástupce, proba?ního úedníka, píslušného orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí, anebo i bez takového návrhu. (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je pípustná stížnost, jež má odkladný ú?inek. § 82 Výkon ochranné výchovy (1) Ochranná výchova se vykonává ve výchovných zaízeních; vyžaduje-li to však zdravotní stav mladistvého, má jeho umíst?ní do zdravotnického zaízení pednost ped výkonem ochranné výchovy. 313 (2) Výkon ochranné výchovy naídí pedseda senátu diagnostickému ústavu podle zvláštního zákona.7) (3) Jestliže mladistvý není ve vazb? a není obava, že uprchne, m?že mu pedseda senátu poskytnout ped nástupem pim?enou lh?tu k obstarání jeho záležitostí. § 83 Upušt ní od výkonu ochranné výchovy (1) O upušt?ní od výkonu ochranné výchovy ped jejím zapo?etím rozhodne soud pro mládež, který ochrannou výchovu uložil, a to ve veejném zasedání na návrh státního zástupce, proba?ního úedníka, píslušného orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí, anebo i bez takového návrhu. (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je pípustná stížnost, jež má odkladný ú?inek. § 84 Propušt ní z ochranné výchovy (1) O propušt?ní z ochranné výchovy rozhoduje ve veejném zasedání okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává, a to na návrh státního zástupce, píslušného orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí, proba?ního úedníka, mladistvého, nebo výchovného zaízení, anebo i bez takového návrhu. (2) Jestliže návrh podle odstavce 1 nebyl podán výchovným zaízením, je ped rozhodnutím teba vyslechnout zástupce tohoto zaízení. (3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je pípustná stížnost, jež má odkladný ú?inek. § 85 Podmín né umíst ní mimo výchovné zaízení (1) O podmín?ném umíst?ní mladistvého mimo výchovné zaízení, ve kterém vykonává ochrannou výchovu, rozhoduje ve veejném zasedání na návrh státního zástupce, píslušného orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí, proba?ního úedníka, výchovného zaízení, na žádost mladistvého, anebo i bez takového návrhu, okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává. (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je pípustná stížnost, jež má odkladný ú?inek. § 86 Prodloužení ochranné výchovy (1) O prodloužení ochranné výchovy rozhoduje ve veejném zasedání okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova vykonává, a to na návrh státního zástupce, píslušného orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí, proba?ního úedníka, nebo výchovného zaízení, anebo i bez takového návrhu. (2) Jestliže návrh podle odstavce 1 nebyl podán výchovným zaízením, je ped rozhodnutím teba vyslechnout zástupce tohoto zaízení. (3) Prodloužit ochrannou výchovu lze jen tehdy, jestliže bylo s jejím výkonem již zapo?ato. (4) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je pípustná stížnost. § 87 Zm na ochranné výchovy (1) O zm?n? ochranné výchovy v ústavní výchovu a naopak rozhoduje ve veejném zasedání okresní soud pro mládež, v jehož obvodu se ochranná výchova nebo ústavní výchova vykonává, a to na návrh státního zástupce, proba?ního úedníka, píslušného orgánu sociáln?-právní ochrany d?tí, výchovného zaízení, nebo mladistvého, anebo i bez takového návrhu. (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je pípustná stížnost, jež má odkladný ú?inek. § 88 Zahlazení odsouzení (1) O zahlazení odsouzení mladistvého rozhodne pedseda senátu soudu pro mládež, který rozhodoval ve v?ci v prvním stupni, i bez návrhu nebo žádosti. (2) Proti rozhodnutí o zahlazení odsouzení je pípustná stížnost, jež má odkladný ú?inek. 314 HLAVA III – ÍZENÍ VE V CECH D TÍ MLADŠÍCH PATNÁCTI LET § 89 Dít mladší patnácti let (1) Dít? mladší patnácti let není trestn? odpov?dné. (2) Dopustí-li se dít? mladší než patnáct let ?inu jinak trestného, u?iní soud pro mládež opatení potebná k jeho náprav?, která jsou uvedena v § 93 (dále jen „opatení“). (3) Jednání dít?te mladšího než patnáct let, které je jiným protiprávním ?inem, než je uveden v odstavci 2, se posuzuje a projednává podle obecných pedpis?. § 90 Zahájení ízení (1) Dít?ti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo ?inu jinak trestného, lze opatení uložit na návrh státního zastupitelství. Státní zastupitelství je povinno návrh podat bezodkladn? poté, jakmile se dozví, že trestní stíhání je nepípustné, protože jde o osobu, která není pro nedostatek v?ku trestn? odpov?dná. (2) Nebylo-li ízení o uložení opatení dít?ti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo ?inu jinak trestného, zahájeno na návrh státního zastupitelství podle odstavce 1, m?že je soud pro mládež zahájit i bez návrhu. (3) ízení o návrhu na uložení opatení dít?ti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo ?inu jinak trestného, podaném n?kým jiným než státním zastupitelstvím soud pro mládež zastaví. To nevylu?uje zahájení ízení soudem pro mládež podle odstavce 2. § 91 Ú?astníci ízení (1) Ú?astníky ízení o uložení opatení dít?ti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo ?inu jinak trestného, jsou nezletilé dít?, píslušný orgán sociáln?-právní ochrany d?tí, zákonní zástupci dít?te, osoby, kterým bylo dít? sv?eno do výchovy nebo jiné obdobné pé?e, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v ízení jednáno. Podalo-li návrh podle § 90 odst. 1, je ú?astníkem ízení také státní zastupitelství. (2) Opatrovníkem dít?te pro ízení ustanoví soud pro mládež advokáta. § 92 Jednání (1) V ízení nemusí být dít? vyslechnuto, bylo-li jeho jednání, v n?mž je spatován ?in jinak trestný, spolehliv? prokázáno jiným zp?sobem. Jeho názor ve v?ci musí být vždy zjišt?n. (2) Nerozhodne-li soud pro mládež jinak, konají se jednání ve v?cech uložení opatení dít?ti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo ?inu jinak trestného, s vylou?ením veejnosti; ú?ast pi jednání soud pro mládež vždy povolí úedník?m Proba?ní a media?ní služby. (3) Ustanovení § 52 až 54 platí obdobn?. § 93 Opatení (1) Dopustí-li se dít? mladší patnácti let ?inu jinak trestného, m?že mu soud pro mládež uložit, a to zpravidla na základ? výsledk? pedchozího pedagogicko-psychologického vyšetení, tato opatení: a) dohled proba?ního úedníka, b) zaazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve stedisku výchovné pé?e,7) c) ochrannou výchovu. (2) Ochrannou výchovu soud pro mládež uloží dít?ti, které spáchalo ?in, za n?jž trestní zákon ve zvláštní ?ásti dovoluje uložení výjime?ného trestu, a které v dob? spáchání ?inu dovršilo dvanáctý rok svého v?ku a je mladší než patnáct let. (3) Ochranná výchova m?že být uložena též dít?ti mladšímu patnácti let, od?vod?uje-li to povaha spáchaného ?inu jinak trestného a je-li to nezbytn? nutné k zajišt?ní jeho ádné výchovy. (4) Na dohled proba?ního úedníka se s pihlédnutím k v?ku dít?te použijí pim?en? ustanovení 315 § 16 odst. 1 a 2 a § 80 odst. 1, 3, 4 a 5. Proba?ní úedník pi výkonu dohledu také pravideln? navšt?vuje dít? mladší patnácti let, nad nímž vykonává dohled, v jeho bydlišti a ve škole. (5) Pi ukládání opatení podle odstavce 1 písm. a) a b) soud pro mládež dbá na výchovné p?sobení na dít? a sleduje i preventivní ú?inek opatení. (6) Dít?ti m?že být sou?asn? uloženo i více opatení, je-li to potebné k dosažení ú?elu tohoto zákona (§ 1 odst. 2). (7) Soud pro mládež m?že upustit od uložení opatení, posta?uje-li k dosažení ú?elu tohoto zákona (§ 1 odst. 2) projednání ?inu dít?te státním zástupcem nebo ped soudem pro mládež. (8) O uložení opatení soud pro mládež rozhoduje rozsudkem. § 94 Uveejn ní výsledk? ízení (1) Výsledek ízení o uložení opatení dít?ti mladšímu než patnáct let, které se dopustilo ?inu jinak trestného, m?že být uveejn?n ve veejných sd?lovacích prostedcích jen po právní moci rozhodnutí, kterým bylo ízení skon?eno, a jen bez uvedení jména a píjmení dít?te, dalších ú?astník? ízení a jejich opatrovník? nebo jiných zástupc?. (2) Výjimky ze zákaz? uveejn?ní uvedených v odstavci 1 m?že povolit v od?vodn?ných pípadech soud pro mládež. § 95 Náhrada náklad? ízení (1) Za poskytnutí právních služeb pi výkonu funkce opatrovníka dít?te náleží advokátu odm?na, náhrada hotových výdaj? a náhrada za promeškaný ?as ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním pedpisem;36) výše odm?ny se pitom ídí ustanoveními tohoto zvláštního právního pedpisu o mimosmluvní odm?n?. (2) Odm?nu, náhradu hotových výdaj? a náhradu za promeškaný ?as za poskytnuté právní služby je povinen zaplatit stát. V od?vodn?ných pípadech stát poskytne advokátu na jeho žádost pim?enou zálohu. (3) V od?vodn?ných pípadech pizná soud pro mládež státu náhradu náklad?, které mu vznikly zaplacením odm?ny, náhrady hotových výdaj? a náhrady za promeškaný ?as advokátu podle odstavce 2, a to proti dít?ti, jeho zákonným zástupc?m, osobám, kterým bylo dít? sv?eno do výchovy nebo jiné obdobné pé?e, popípad? proti dalším osobám, o jejichž právech a povinnostech bylo v ízení jednáno, bylo-li uloženo n?které z opatení uvedených v § 93 odst. 1, lzeli to po nich spravedliv? žádat a od?vod?ují-li to jejich majetkové pom?ry. Byla-li náhrada náklad? uložena více osobám, jsou ji povinny poskytnout státu spole?n? a nerozdíln?. § 96 Užití pedpis? o ob?anském soudním ízení Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje soud pro mládež v ízení podle této hlavy podle pedpis? upravujících ob?anské soudní ízení. HLAVA IV – SPOLE?NÁ A PECHODNÁ USTANOVENÍ K ?ÁSTI PRVNÍ § 97 (1) Pokud jiné pedpisy mluví o trestech, rozumí se jimi podle povahy v?ci též trestní opatení podle tohoto zákona. (2) Pokud jiné pedpisy mluví o trestním ízení, rozumí se jím podle povahy v?ci též ízení ve v?cech mladistvých podle tohoto zákona. § 98 Na ízení ve v?cech, v nichž byla podána obžaloba pede dnem nabytí ú?innosti tohoto zákona, se užijí dosavadní pedpisy.

Chapter Preview

References

Zusammenfassung

Die Jugendstrafrechtssysteme in Europa sind sehr verschieden. Anhand des Rechtsvergleichs und der Rechtsentwicklung in der EU und mittels der Völkerrechtsinstrumente zur Jugendgerichtsbarkeit formuliert der Autor Elementarteile eines Europäischen Jugendstrafrechts. Behandelt werden:

• Konzeption und Zielsetzung

• Alter und Prüfung der Strafbarkeit

• der Umgang mit jungerwachsenen Tätern

• Diversion und Entkriminalisierung

• der Sanktionskatalog nebst Freiheitsentzug

Neben einer Analyse von Trends in der Jugendkriminalität und kriminologischer Erklärungsansätze werden die Wünschbarkeit und Zweckmäßigkeit einer gemeineuropäischen Rahmenstrategie im Jugendstrafrecht erörtert sowie Harmonisierungswege für die europäische Integration aufgezeigt.

Die Arbeit bündelt verstreute Reformansätze auf nationaler und internationaler Ebene zu einem neuen Anlauf. Sie hilft, eine zeitgemäße und angemessene Reaktion auf die verschiedenen Formen der Jugenddelinquenz zu erarbeiten. Sie richtet sich an Wissenschaftler, Politiker und Praktiker im Jugendrecht.

Der Autor war Doktorand und Mitarbeiter an der Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention der Christian-Albrechts-Universität Kiel.